Tematyka Konferencji Obejmuje:

  1. rozwój przestrzenny w ujęciu lokalnym i regionalnym;
  2. polskie regiony i miasta wobec wyzwań współczesnej gospodarki;
  3. kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w lokalnej i regionalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej;
  4. rynki nieruchomości w miastach i ich instytucjonalne otoczenie;
  5. współczesne wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym i administracją publiczną w procesie kształtowania i monitorowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego.
  6. miasta i regiony uczące się; rodzenie się inteligencji strategicznej, Procesy uczenia się w przestrzeniach miejskich i regionalnych